Naslovna slika za video Varstvo spomenikov, poročila

Varstvo spomenikov, poročila

Varstvo spomenikov, poročila je osrednja revija Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije za teorijo in prakso varstva in ohranjanja nepremične kulturne dediščine.

Publikacija prinaša pregled stanja slovenske dediščine, orise njenih analiz in raziskav ter opise posegov, ki so bili izvedeni na dediščini z namenom, da bi se ta ohranila za sedanje in prihodnje rodove oziroma za prihodnost.

V publikaciji so objavljena poročila o spomeniškovarstvenih posegih na objektih kulturne dediščine v Sloveniji v posameznem letu.

Poročila izhajajo od leta 1946, sprva kot del revije Varstvo spomenikov, od leta 1998 pa kot samostojna edicija.

Izdane številke

Varstvo spomenikov, poročila št. 55-56

Varstvo spomenikov, poročila št. 54

Varstvo spomenikov, poročila št. 53

Varstvo spomenikov, poročila št. 52

Varstvo spomenikov, poročila št. 50-51

Varstvo spomenikov, poročila št. 49

Varstvo spomenikov, poročila št. 48

Varstvo spomenikov, poročila št. 47

Varstvo spomenikov, poročila št. 46

Varstvo spomenikov, poročila št. 45

Varstvo spomenikov, poročila št. 44

Varstvo spomenikov, poročila št. 43

Varstvo spomenikov, poročila št. 42

Varstvo spomenikov, poročila št. 39-41

Varstvo spomenikov, poročila št. 38

Varstvo spomenikov, poročila št. 37

Naslov uredništva

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Varstvo spomenikov, poročila – uredništvo

Poljanska cesta 40

SI-1000 Ljubljana

Urednica: Biserka Ribnikar Vasle, biserka.ribnikar@zvkds.si

Vsebinska navodila avtorjem za pisanje poročil

Kratek uvod z opisom spomenika ali dediščine, naselja, lokacije, objekta, predmeta, krajine.
Kratek opis stanja obravnavanega objekta: razlogi in predvideni cilji, zaradi katerih je prišlo do posega, ki ga predstavljate.

 • Opis konservatorskih postopkov
 • program,
 • metodologija dela,
 • dokumentacija in raziskave,
 • prikaz rezultatov in nova spoznanja oziroma ugotovitve in sklepi,
 • interpretacija in prezentacija,
 • rezultate in zaključke lahko združite.
 • Pri konservatorsko-restavratorskih posegih je pomembna natančna navedba tehnologije in uporabljenih materialov,
 • večja pozornost naj se posveti novim tehnikam, metodologiji ali novim postopkom raziskav.
 • Ocena uspešnosti konservatorskih posegov z navedbo posameznih strokovnjakov in izvajalcev.
 • Z zaporednimi številkami označite natančne podnapise k slikovnim prilogam (kratek podnapis in avtor fotografije ali risbe). V mapo z imenom naselja, spomenika in EŠDja nato s pripadajočimi številkami shranite slikovne priloge (glej tehnična navodila).
 • Podpis konservatorja (ime in priimek).

 

Literaturo navedite med besedilom, s polnim citatom v oklepaju.

Opombe naj ne bodo vsebinske.

Tehnično navodilo

Prosimo, da dosledno izpolnite glavo poročila iz registra nepremične kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo), http://rkd.situla.org/

EŠD:

Naselje:

Občina:

Ime:

Naslov:

Področje:

Obdobje:

Sledi naj poročilo, zapisano v Wordu, v pisavi Ariel velikosti 12; besedila ne oblikujte. Ker so v knjigi poročila razvrščena po abecednem redu, naj bo vsako poročilo shranjeno v svojem Wordovem dokumentu. Besedilo naj bi praviloma obsegalo največ dve strani (60 vrstic), le v primerih, ko gre za pomembnejše najdbe in nova odkritja, so dopustne tri strani (90 vrstic). Pri tehtnejših poročilih so priloge priporočljive in zaželene

Slikovne priloge

K slikovnemu gradivu spadajo poleg slik in fotografij tudi tabele, grafi, načrti, zemljevidi in table.

Črte na tabelah naj ne bodo tanjše od 0,2 mm, če pa je treba original pomanjšati, naj bo debelina črt vsaj 0,3 mm. Risbe, skice in tabele opremite z narisano merilno skalo (ne M = 1 : 1). Table naj imajo robove debeline 0,5 mm, zunaj robov jasno zapišite ime avtorja in številko table (avtor, številka table, slike).

Slikovno in drugo gradivo (diaposnetki, črno-bele fotografije) ne sme presegati velikosti 13 x 18 cm. Vsako sliko opremite s podnapisom in imenom fotografa.

Slikovno gradivo v digitalni obliki je treba poslati v velikosti formata A5 z resolucijo 350 DPI, v formatu datoteke JPEG (v najvišji kvaliteti) ali TIFF. Imena datotek naj ne vsebujejo šumnikov.

Slikovnega gradiva v elektronski obliki ne dodajajte med besedilo.

Slikovnega gradiva ne pošiljajte po e-pošti, ampak ga zapišite na zgoščenko.

Zgoščenki priložite iztis datotek s slikami in/ali tablami. Pod iztisom jasno zapišite tudi ime datoteke.

Omejite se le na slikovno gradivo izjemnih najdb ali slikovne priloge, ki bistveno dopolnjujejo vsebino poročila. Pri spomenikih državnega pomena in strokovno izredno zahtevnih posegih priložite slikovno gradivo pred posegom in po njem; priporočljivo je, da prikažete celoten potek posega.

Objavljena bodo le poročila, ki bodo sledila tem navodilom.

Kazalo kratic (področje)

A – arheologija

E – etnologija

R – restavratorstvo

U – urbanizem

UA – umetnostna zgodovina

UR. KR. – urejanje krajine

T – tehnika

Z – zgodovina

Distribucija revije: Služba za razvoj ZVKDS

Varstvo spomenikov, naslovnica
Publikacija

Varstvo spomenikov

Preberi več

Išči po strani ZVKDS