-Glavni-trg-v-Novem-mestu-po-prenovi.
Nasveti

Za lastnike

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri pristojni območni enoti ZVKDS pridobiti kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa še kulturnovarstvene pogoje. Kot posegi se štejejo vse gradnje, vzdrževalna dela ter druga dela, dejavnosti in ravnanja, ki spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo kulturne dediščine.

Sodelovanje z nami

Prenavljate objekt, ki je kulturna dediščina ali se nahaja znotraj zavarovanega območja, v historičnem jedru mesta, je vaše zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča?

Kako poteka sodelovanje v postopku?

V oknu Vloge lahko izberete obrazec, potreben za vaš načrt. Izpolnjeno vlogo pošljete na pristojno Območno enoto ali Center za preventivno arheologijo skupaj z zahtevanimi prilogami.

Naši strokovnjaki bodo pregledali vašo vlogo in vas po potrebi pozvali k dopolnitvi. Če bo vloga popolna, vam bodo v nadaljevanju izdali kulturnovarstvene pogoje ali soglasje.

Katere informacije lahko pridobite pri strokovnjakih ZVKDS?

Strokovnjaki ZVKDS vam lahko posredujejo informacije o nastanku in zgodovini objekta, arhivske podatke o izvajalcih in obrtniških delih, informacije o položaju spomenika v prostoru, informacije o stavbni zgodovini ter na teh podlagah kulturnovarstvene pogoje za redna vzdrževalna oz. prenovitvena dela na fasadi, stavbnem pohištvu (okna, vrata), strehi oz. podstrešju, parku okoli objekta itd. Več  o tem najdete v dosjeju objekta, ki ga prilagamo kot primer: Dosje objekta

Zakaj sodelovati z ZVKDS

Razlogi in prednosti za sodelovanje z nami.

Register
Pogoji in soglasja
Posegi v arheološko dediščino
Vloge
Konservatorski načrt
Priročniki

Ali ima vaš objekt status nepremične kulturne dediščine?

Ali je vaše zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča?

Oba odgovora lahko preverite v: Registru.

Register nepremične kulturne dediščine je uradna, računalniško podprta zbirka podatkov kulturne dediščine na območju Slovenije, ki je v pristojnosti države. Pobudo za razglasitev in vpis v Register lahko da vsak, predlog pa mora formalno pripraviti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 

 

 

Postopek pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij ter oblika teh aktov sta odvisna od tega, ali je za poseg predpisano gradbeno dovoljenje ali ne.

Posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere je z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, se kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja v skladu z Gradbenim zakonom.

“Za takšne posege investitor vloži zahtevo na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije ter obrazcih pri graditvi objektov, in to:

  • zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev na obrazcu  Priloge 8A
  • zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja pa na obrazcu iz  Priloge 9A 

Navedeni obrazci opredeljujejo tudi priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi za posamezno vrsto kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasij. Zahteva se odda neposredno ali po pošti na pristojno območno enoto ZVKDS.

Posegi, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere gradbeno dovoljenje ni predpisano, investitorji vložijo zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev na obrazcu Vloga za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev, zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja pa na obrazcu Vloga za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja.

 

 

Po prejemu kulturnovarstvenih pogojev za posege v arheološko dediščino je potrebno pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja izvesti predhodne arheološke raziskave.

Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in za vodenje postopka za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo pri Ministrstvu za kulturo lahko izberete oz. pooblastite Center za preventivno arheologijo ZVKDS.

 

Če investitor gradi stanovanje za lastne potrebe ali neprofitna najemna stanovanja, ki se gradijo na stavbnem zemljišču na območju registriranega arheološkega najdišča znotraj naselja, lahko na Ministrstvu za kulturo zaprosi za financiranje arheoloških raziskav iz državnega proračuna. V skladu z dopolnitvijo Pravilnika (Uradni list 37/11) Ministrstvo za kulturo takšne arheološke raziskave financira na podlagi poziva, ki je na spletni strani ministrstva objavljen v prvih mesecih koledarskega leta. V vseh drugih primerih je plačnik arheoloških raziskav in poizkopavalne obdelave arhiva, investitor posega v prostor.

ZVKDS je pripravil  vloge  s katerimi lahko zaprosite za izdajo  dokumentov v postopku.

Izpolnjeno vlogo shranite, podpišete in posredujete skupaj s prilogami na pristojno Območno enoto oz. Center za preventivno arheologijo ZVKDS za arheološke raziskave.

V kulturnovarstvenih pogojih se kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja lahko določi obveznost priprave konservatorskega načrta.

Oddelek za projektiranje Restavratorskega centra ZVKDS načrtuje posege v stavbno dediščino in pripravlja konservatorske načrte. Posege spremljamo z vodenjem in koordinacijo del ter z nadzorom. Dokumenta:

Konservatorski načrt

Pravilnik o konservatorskem načrtu

Priročnik, ki jih najdete v nadaljevanju vsebujejo navodila, informacije oz. nasvete o določeni temi ali postopku. Dokumenti so  zasnovani tako, da uporabnikom pomagajo razumeti in izvajati določene naloge ali procese.

Priročniki so namenjeni različnim ciljnim skupinam, vključno z uporabniki, izvajalci in naročniki storitev. Nekateri priročniki so bolj splošni in pokrivajo osnovne informacije, medtem ko so drugi bolj specializirani in obravnavajo podrobnejše vidike določene teme. Namen priročnikov je zagotoviti uporabnikom jasne in praktične informacije.

Poišči priročnik

Časopisni izrez, ki kaže na vlogo ZVKDS

11. julija 1913 je dal France Stele objaviti oglas v Laibach Zeitung in Slovenski narod, da je s 1. julijem začela Cesarsko-kraljeva centralna komisija za varstvo spomenikov uradno zastopstvo za Kranjsko deželo in da je Stele v času navedenih uradnih ur, v kolikor ni zadržan pri terenskem delu, na voljo strankam v svoji pisarni v 1. nadstropju hiše na Mestnem trgu 25 v Ljubljani.

Marijina rotunda v Kopru, med prenovo
Pričevanja

Marijina rotunda

Brez njih ne bi bilo nič. Vsak teden se dobimo pregledamo kaj je narejeno in se zmenimo za naprej.

dr. Primož Krečič, koprski stolni župnik o sodelovanju z ZVKDS OE Piran ob prenovi Marijine rotunde vkopru, 21. marec, 2024
Gradišče pri Divači, freska, cerkev sv. Helene
Poletna šola

Gradišče pri Divači

Ponosni smo, da lahko v lepem ambientu cerkve sv. Helene v Gradišču gostimo tako pomembno institucijo, kot je mednarodna restavratorska šola. Vsakoletna mednarodna šola je plod odličnega sodelovanja ZVKDS, občine Divača, ter vaščanov Gradišča. Cerkev sv. Helene smo v okviru mednarodne šole restavratorstva postavili na zemljevid pomembnih objektov dediščine z znanimi freskami. Verjamem, da bomo z odličnim sodelovanjem nadaljevali in ustvarili še kakšno lepo zgodbo.

Alenka Šturcl Dovgan, Avgust, 2023
Pričevanja

Ljubljana - mestno središče

Imam nepremičnino v mestnem središču v Ljubljani, kjer je spomeniško zaščiteno pročelje. Želel sem zamenjati okna in namestiti klimatsko napravo. S strani strokovnjakov ZVKDS sem prejel odlično pomoč in usmeritve pri izbiri oken.

anonimno
Vila Pick. Najvecje-presenecenje-so-ohranjeni-lestenci.-Vir_Fototeka-ZVKDS-avtorica-Hana-Brus-2024-
Pričevanja

Vila Pick

Nedavno je bila Vila Pick razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na to smo zelo ponosni. Ob tem je potrebno poudariti, da je razglasitev predvsem rezultat odličnega sodelovanja z ekipo ZVKDS OE Ljubljana. Ves čas so nam profesionalno nudili strokovno pomoč, tako z vidika svetovanja, zagotavljanja podpore pri zahtevani dokumentaciji in seveda pri samem odkrivanju pestre zgodovine Vile Pick. Velike zasluge gredo pri tem ga. Hani Brus, mag. um. zgod. Celoten proces razglasitve in vse vmesne faze, kar je trajalo trajal približno leto dni, pa je za nas pomenil prijetno in zanimivo izkušnjo, kjer smo se vsi skupaj naučili nekaj novega.

Lazar Sakan, lastnik Vile Pick in Dušan Vukmirovič, vodja projekta
Obočna poslikava v Gruberjevi palači, Ljubljana, detajl
Pričevanja

Gruberjeva palača

Arhiv RS deluje v prostorih Gruberjeve palače, ker je spomeniško zaščitena, smo njeni uporabniki večkrat v stiku z Restavratorskim centrom ZVKDS. Posebno poglavje našega sodelovanja predstavlja restavriranje stropne poslikave nad stopniščem . V arhivu nas je sprva nekoliko skrbelo, kako bomo »shajali« s sodelavkami in sodelavci RC ZVKDS, a je bil strah povsem odveč. Gradbenega odra na stopnišču po nekaj mesecih sploh nismo več opazili, in stropna poslikava, ki je po štirih letih na novo zasijala, je dobila novega-starega avtorja in naslov. Restavratorske posege in odkritja smo ob zaključku predstavili na dveh odmevnih znanstvenih posvetih. Dobro sodelovanje vseh upravljavcev dediščine z ZVKDS je nujno in koristno, lahko pa tudi prijetno. Ne bojmo se restavratorjev!

dr. Andrej Nared, 2018/2022
Pričevanja

AAS

Glede sodelovanja med Narodnim muzejem Slovenije in Centrom za preventivno arheologijo ZVKDS pri projektu objave treh avtocestnih zaščitnih raziskav (Dragomelj – AAS 106, Pržanj – AAS 107 in Kamna Gorica – AAS 114), so naše izkušnje zelo pozitivne. Na CPA ste bili prilagodljivi in smo prvotne časovne roke glede na obseg in logistično zahtevnost tega projekta lahko ustrezno podaljšali, tako da je končni rezultat v obliki treh obsežnih monografij zaradi tega mnogo kvalitetnejši. Prav tako smo v NMS zadovoljni s profesionalnostjo in prilagodljivostjo uredništva serije Arheologija na avtocestah Slovenije, saj smo pri redakcijski pripravi knjig, usklajevanju zahtevnih tehničnih vprašanj in izmenjavi korektur odlično sodelovali.

dr. Peter Turk Kustos za prazgodovino Narodni muzej Slovenije

Pogosta vprašanja

Splošno
Konservatorstvo
Arheologija
Restavratorstvo

Kaj je kulturni spomenik?

Kulturni spomenik je nepremična dediščina, ki predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti. Je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij in predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo kulturo in prostorom. Za kulturni spomenik se lahko razglasi registrirana nepremična dediščina. Kulturni spomeniki po zakonu uživajo najvišjo stopnjo varstva.

Kaj je razlika med kulturnim spomenikom lokalnega in državnega pomena?

Kulturni spomenik državnega pomena je nepremična dediščina, ki je izjemnega pomena za državo, in ga zato kot kulturni spomenik razglasi Vlada Republike Slovenije
Kulturni spomenik lokalnega pomena je nepremična dediščina, ki je posebnega pomena za občino. Kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi občina, na katere območju leži spomenik.

Kako se razglasi kulturnim spomenik državnega pomena?

Predlog za razglasitev spomenika pripravi ZVKDS po lastni presoji ali na pobudo koga drugega. ZVKDS nato pripravi strokovne podlage oziroma elaborat z opredelitvijo varovanih vrednot, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik. Z razglasitvijo spomenika se morajo strinjati tudi lastniki nepremičnine, ki dajo soglasje za razglasitev. Kulturni spomenik državnega pomena z aktom razglasi vlada, ki odlok o razglasitvi objavi v Uradnem listu.

Kako se razglasi kulturni spomenik lokalnega pomena?

Postopek za razglasitev spomenika lokalnega pomena je v osnovi enak kot postopek razglasitve za spomenik državnega pomena. Razlika je v tem, da postopek razglasitve spomenika lokalnega pomena vodi pristojni občinski organ, ter da kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi z odlokom občinski svet občine. Sprejeti odlok o razglasitvi se objavi v občinskem uradnem glasilu.

Kakšne so lastnikove obveznosti v primeru, da je lastnik kulturnega spomenika?

Pridobitev statusa spomenika pomeni vzpostavitev pravnega režima, ki neposredno vpliva na lastninsko pravico in druge pravice lastnikov, posestnikov in uporabnikov dediščine. Za vsak poseg v kulturni spomenik je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in nato kulturnovarstveno soglasje. Lastnik mora s spomenikom ravnati tako, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.

Kakšna je razlika med registrirano nepremično dediščino in kulturnim spomenikom?

Registrirana nepremična dediščina se varuje pasivno, kar pomeni, da država oziroma občine izvajajo le nadzor nad posegi, ne morejo pa izvrševati nobenih aktivnih ukrepov varstva, npr. zapovedi ravnanja, vzdrževanja dediščine, državnega sofinanciranja obnove. Spomeniki pa se lahko varujejo neposredno in aktivno, kar pomeni, da lahko država in lokalne skupnosti aktivno posegajo v spomenike s sprejemanjem ukrepov varstva, sofinanciranjem obnove ipd.

Kakšna je zakonska podlaga za razglasitev za kulturni spomenik?

Razglasitev za kulturni spomenik je urejena z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, s spremembami in dopolnitvami) v členih 11 do 13.

Kako nekemu spomeniku preneha status spomenika?

O prenehanju statusa spomenika določi organ, pristojen za razglasitev spomenikov po postopku, ki je predpisan za razglasitev spomenika (vlada ali občinski svet). Razlog za prenehanje statusa spomenika je npr. uničenje spomenika.

Kaj se zgodi, če je nek spomenik razglašen za spomenik lokalnega in državnega pomena?

Če je ista stvar razglašena za spomenik državnega pomena in za spomenik lokalnega pomena, si varstveni režimov obeh aktih ne smejo nasprotovati. V primeru nasprotja obeh aktov, veljajo določbe akta o razglasitvi spomenika državnega pomena in ukrepi varstva, izdani na njegovi podlagi.

Kako ZVKDS ukrepa v primeru kršitev oz. nedovoljenih posegov v dediščino?

ZVKDS je strokovna institucija, ne inšpekcijski oz. prekrškovni organ.
Prijave v zvezi s kršitvijo zakonov in drugih predpisov in aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, itd. lahko kdorkoli poda na Inšpektorat za kulturo in medije, ki izvaja naloge inšpekcijskega nadzora.

Zanimam se /imam interes kupiti zemljišče, parcelo, stavbo, ki ima značaj kulturne dediščine oz. kulturnega spomenika. Kje lahko dobim več informacij, da se lažje odločim?

Več informacij lahko pridobite na krajevno pristojni območni enoti ZVKDS.

Kaj moram upoštevati pri prenovi objekta, ki je kulturna dediščina?

Po prejemu vaše vloge vam bo pristojna Območna enota izdala kulturnovarstvene pogoje, ki jih morate upoštevati pri prenovi.

Kako do dodatnih sredstev za obnovo?

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) skladno z aktom o ustanovitvi ne razpolaga z namenskimi sredstvi za obnove kulturnih spomenikov. Kot strokovna ustanova vam lahko pomagamo s strokovnimi nasveti, raziskavami (če bodo potrebne), skupaj z lastniki poiščemo ustrezne projektne rešitvijo itd.
Sredstva za sofinanciranje obnov lahko lastniki dediščine pridobijo na razpisih Ministrstvo za kulturo, ki pripravlja razpise za obnovo kulturnih spomenikov v lasti lokalnih in verskih skupnosti, kot tudi drugih pravnih in fizičnih oseb. Prav tako na občinski ravni posamične občine pripravljajo razpise za sofinanciranje obnovitvenih posegov na objektih kulturne dediščine, oziroma spomenikov.

Ali je moj objekt kulturna dediščina oz. stoji v vplivnem območju?

Odgovor lahko preverite v registru kulturne dediščine. Do registra lahko dostopate prek spletnih strani ZVKDS, okno Nasveti za lastnike.

Kako pridobim kulturno varstvene pogoje?

Kulturnovarstvene pogoje in soglasja izdajajo Območne enote ZVKDS. Izpolnjeno Vlogo, ki jo najdete v oknu Nasveti za lastnike – Vloge posredujte na pristojno območno enoto ZVKDS.

Kje dobim informacijo ali moram na zemljišču, parceli izvesti arheološke raziskave ?

Informacije pridobite na krajevno pristojni območni enoti ZVKDS, ki s kulturnovarstvenimi pogoji predpiše izvedbo arheoloških raziskav.

Želeli bi pridobiti oceno stroškov za izvedbo arheološke raziskave. Kakšne dokumente moram priložiti k vlogi za oceno stroškov?

K vlogi za pridobitev ocene stroškov je potrebno priložiti kulturnovarstvene pogoje ali kulturnovarstveno soglasje ali kulturnovarstveo mnenje pristojne območne enote ZVKDS in predviden poseg v prostor (IDZ, PGD…) v .dwg obliki.

Kakšen postopek sledi, ko izvajalec arheoloških raziskav na zemljišču zaključi z arheološko raziskavo ?

Arheološka raziskava je zaključena s potrjenim poročilom o izvedeni arheološki raziskavi, ki ga potrdi odgovorni konservator pristojne območne enote ZVKDS. Nadaljnji postopki za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja ali dodatnih kulturnovarstvenih pogojev se, glede na rezultate izvedene arheološke raziskave, vodijo na krajevno pristojni območni enoti ZVKDS.

V kolikšnem času od pridobitve kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo se izvedejo arheološke raziskave?

Arheološke raziskave se izvedejo v skladu s terminskim planom izbranega izvajalca.

Prejeli smo kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo. Kakšni so nadaljnji postopki?

Po prejemu kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline se lahko izvedejo arheološke raziskave. Naročnik arheološke raziskave naj po pridobitvi zgoraj navedenega soglasja kontaktira imenovanega izvajalca arheološke raziskave, ki arheološke raziskave izvede. Po terenski izvedbi, sledi še kabinetna obdelava pridobljenih podatkov in odkritega gradiva ter priprava poročila o izvedbi arheoloških raziskav. Celoten postopek pričetka arheološke raziskave na terenu, priprave in oddaje poročila o izvedeni raziskave ter predaje arhiva v pristojni muzej se vodi v aplikaciji ISeD, ki je dostopna na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/storitve/informacijski-sistem-edediscina/

Kakšni so roki za oddajo vlog za subvencioniranje predhodnih arheoloških raziskav ?

Ministrstvo za kulturo vsako leto na spletni strani objavi poziv za sprejemanje zahtevkov za financiranje arheoloških raziskav, kjer so navedene vse informacije v zvezi z oddajo vlog (obrazci, obvezene sestavine vloge, roki itd.) (https://www.gov.si/zbirke/storitve/financiranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-za-investitorje-stanovanjske-gradnje/).

Kam pošljem vlogo za subvencioniranje predhodnih arheoloških raziskav?

Vlogo posredujete na Ministrstvo za kulturo (https://www.gov.si/zbirke/storitve/financiranje-predhodnih-arheoloskih-raziskav-za-investitorje-stanovanjske-gradnje/).

Kje dobim informacijo, ali sem upravičen do subvencioniranja predhodnih arheoloških raziskav?

Informacije pridobite na Ministrstvu za kulturo (https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/).

Kje dobim seznam usposobljenih izvajalcev arheoloških raziskav ?

Evidenco usposobljenih izvajalcev vodi Ministrstvo za kulturo.

V prejetih kulturnovarstvenih pogojih je predpisana izvedba predhodnih arheoloških raziskav. Kje dobim informacijo kdo vse lahko izvaja arheološke raziskave?

Informacijo o usposobljenih izvajalcih arheoloških raziskav pridobite na Ministrstvu za kulturo, ki vodi evidenco usposobljenih izvajalcev.

Kdo predpiše kakšne arheološke raziskave je potrebno izvesti na zemljišču, parceli?

Vrsta arheološke raziskave je predpisana s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih izda krajevno pristojna območna enota ZVKDS.

Ali moram izvesti arheološke raziskave tudi na parceli/zemljišču, na katerem že stoji objekt ?

Arheološke raziskave je potrebno izvesti na vseh zemljiščih znotraj registrirane nepremične dediščine, če je tako določeno s kulturnovarstvenimi pogoji.

Kako pridem do restavriranja umetnine/predmeta na Restavratorskem centru?

Postopek je odvisen od predmeta in se določa individualno.

Ali lahko v naravoslovnem oddelku ugotovimo pristnost slike (ali kakšnega drugega predmeta)?

Da, pristnost slike se v prvi vrsti ugotavlja preko naravoslovnih raziskav.

Primeri dobrih praks

Soline skozi čas

Zavod za varstvo kulturne Slovenije aktivno opravlja celosten sklop identificiranja, dokumentiranja, preučevanja, vrednotenja in interpretiranja solinarske dediščine na več nivojih. Prek terenskega dela, preučevanja materialnih in nesnovnih virov ter sodelovanja z deležniki varstva kulturne dediščine zasledujemo cilj ohranjanja in revitalizacije večstoletne dediščine solin in solinarstva.

Besedilo: Tomaž Kljun

Soline danes, foto: Matjaž Kljun, 2022, ZVKDS OE Piran
Josip-Rosival-1962-1964-hrani-Pomorski-Muzej-Sergej-Masera-Piran

Išči po strani ZVKDS