O ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je nacionalna ustanova, ki skrbi za ohranjanje, varstvo in promocijo nepremične in z njo povezane premične in žive kulturne dediščine.

Naše naloge in cilji

Varstvo kulturne dediščine: ZVKDS skrbi za identifikacijo, vrednotenje, dokumentiranje in varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Raziskovanje kulturne dediščine: ZVKDS izvaja raziskave kulturne dediščine in sodeluje z različnimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami pri njenem preučevanju.

Izobraževanje in ozaveščanje: ZVKDS izvaja programe izobraževanja ter ozavešča javnost o pomenu in vrednosti kulturne dediščine. S tem spodbuja odgovoren odnos do dediščine ter promovira njen pomen za identiteto in kulturno bogastvo družbe.

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi: ZVKDS sodeluje z lokalnimi skupnostmi, občinami in drugimi deležniki pri varstvu in upravljanju kulturne dediščine. Cilj je ustvarjanje sinergij med nacionalno in lokalno ravnjo ter ohranjanje dediščine na vseh ravneh.

Upravljanje s kulturno dediščino: ZVKDS sodeluje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine na nacionalni in lokalni ravni.

Mednarodno sodelovanje: ZVKDS sodeluje s tujimi ustanovami in organizacijami, izmenjuje znanja in izkušnje ter sodeluje pri mednarodnih projektih na področju varstva kulturne dediščine.

Organi ZVKDS

Generalni direktor
Strokovni svet
Svet ZVKDS
Jernej Hudolin

Jernej Hudolin

generalni direktor

Arhitekt Jernej Hudolin je leta 2014 je prevzel vodenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Pod njegovim vodstvom je ZVKDS izvedel več velikih projektov. Med novejšimi omenimo obnovo Plečnikove hiše in Narodne galerije v Ljubljani ter Minoritskega kompleksa v Mariboru, obnovo blejskega gradu in cerkve na otoku, obsežno sanacijo in prezentacijo antičnih mozaikov v Izoli in Celju, logistično zahtevno obnovo Aljaževega stolpa, izjemne restavratorske posege na delih Benedetta in Vittora Carpaccia, dve od slik sta bili leta 2023 po končanih konservatorsko restavratorskih posegih razstavljeni tudi v Doževi palači v Benetkah kot del retrospektivne razstave del Vittora Carpaccia.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je pod njegovim vodstvom postal partner v več milijonov evrov vrednih, razvojno usmerjenih mednarodnih projektih, kot sta Center odličnosti InnoRenew (CoE) in The European Research Infrastructure for Heritage Science (E-RIHS).

Strokovni svet

Člani Strokovnega sveta ZVKDS: red. prof. dr. Matej Klemenčič (predsednik), doc. dr. Blaž Šeme, Jurij Dobrila, red. prof. Maruša Zorec, dr. Špela Karo, dr. Eva Sapač, mag. Barbka Gosar Hirci, dr. Robert Peskar, Barbara Nadbath. Strokovni Svet ZVKDS je bil imenovan 12. 8. 2020.

Naloge Strokovnega sveta ZVKDS:

 • spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
 • ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen,
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
 • daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja,
 • daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.

Svet ZVKDS

Člani Sveta ZVKDS: dr. Neža Čebron Lipovec (predsednica), Petra Blajhribar Kubo (namestnica), dr. Marko Jaklič, dr. Tina Potočnik (ZVKDS) in Metka Sušec Praček. Svet je bil konstituiran dne 24.4.2024.

Naloge Sveta ZVKDS:

 • nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
 • ocenjuje delo generalnega direktorja in pomočnikov direktorjev,
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
 • odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
 • daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja in pomočnikov direktorja,
 • imenuje člane strokovnega sveta, sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem.

Območne enote

7 območnih enot ZVKDS prostorsko pokriva celotno državo, se ukvarja z evidentiranjem dediščine in spomenikov, njihovo valorizacijo in postopki povezanimi z njihovo razglasitvijo. V okviru upravnih nalog izdajajo kulturnovarstvene pogoje in soglasja oz. mnenja za posege.

Organizacijske enote

Služba za kulturno dediščino
Center za konservatorstvo
Restavratorski center
Center za preventivno arheologijo
Služba za razvoj
Skupne službe

Služba za kulturno dediščino

dr. Robert Peskar

dr. Robert Peskar

generalni konservator

Metelkova 4, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/400 79 27
E-pošta: tajnistvo.skd.sr@zvkds.si

Služba za kulturno dediščino je ena od dveh glavnih organizacijskih enot ZVKDS. Združuje 7 območnih enot, ki ozemeljsko pokrivajo celotno državo. Služba za kulturno dediščino sodeluje z lastniki in drugimi uporabniki dediščine in izvaja upravno strokovne naloge ter javna pooblastila v zvezi z varstvom. Med osrednje naloge sodijo evidentiranje in dokumentiranje dediščine, njeno vrednotenje in priprava predlogov za vpis v register nepremične kulturne dediščine, priprava predlogov za razglasitev dediščine za kulturni spomenik, izdajanje kulturnovarstvenih aktov za obnove, izvajanje nadzorov nad posegi ter različne naloge s področja popularizacije in promocije dediščine.

Poglej več

Center za konservatorstvo

Barbara Nadbath

Barbara Nadbath

Direktorica

Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/23 43 100

E-pošta: tajnistvo@zvkds.si

Center za konservatorstvo je ena od dveh glavnih organizacijskih enot ZVKDS. Združuje dve večji organizacijski enoti, ki delujeta na območju celotne države, to sta Restavratorski center in Center za preventivno arheologijo. V okviru Centra za konervatorsvo deluje tudi Raziskovalni inštitut. Med osrednje naloge navedenih enot sodi skrb za metodološki in infrastrukturni razvoj konservatorstva restavratorstva in preventivne arheologije, izvajanje zahtevnih raziskav in drugih posegov na spomenikih, dediščini in arheoloških ostalinah. Posebno pozornost  posvečamo popularizaciji  našega dela.

Poglej več

Restavratorski center

Martina Lesar Kikelj

Martina Lesar Kikelj

Vodja

Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/23 43 140

E-pošta: tajnistvo.rc@zvkds.si

Restavratorski center v okviru državne javne službe skrbi za razvoj konservatorsko-restavratorske stroke in izvaja neposredne izvedbene naloge na spomenikih v lasti države. Restavratorski center izvaja tudi neposredne aktivnosti na spomenikih v zasebni lasti za katere vodi in izvaja predhodne raziskave, pripravlja konservatorske načrte in konservatorsko-restavratorsko projektno dokumentacijo za posege katere tudi izvaja. Posebno pozornost posveča raziskovalnim, promocijskim in izobraževalnim nalogam.

Poglej več

Center za preventivno arheologijo

Barbara Nadbath

Barbara Nadbath

Direktorica

Poljanska cesta 40, p.p. 338

Telefon: 08/20 50 720

E-pošta: tajnistvo.cpa@zvkds.si

Center za preventivno arhoelogijo vodi in izvaja predhodne arheološke raziskave na območju državnih prostorskih aktov, območju sproščanja stavbnih zemljišč znotraj naselja in spomenikov v državni lasti in zasebni lasti. Posebno pozornost posveča tudi metodološkemu in infrastrukturnemu razvoju arheoloških raziskav ter poizkopavalnim postopkom. Ob tem organizira samostojne razstave in izdaja svoje publikacije za popularizacijo in razvijanje zavesti javnosti o preventivni arheologiji.

Poglej več

Služba za razvoj

Damjana Pečnik, vodja Službe za razvoj

Damjana Pečnik

Vodja

Metelkova 4,1000 Ljubljana
Telefon: 01/400 79 27
E-pošta: tajnistvo.skd.sr@zvkds.si

Služba za razvoj skrbi za usklajeno in enotno vodenje skupnih strokovnih nalog ZVKDS, koordinira in usmerja razvojne projekte, izvaja naloge s področja
založništva, popularizacije ter skrbi in koordinira mednarodno sodelovanje.

Poglej več

Skupne službe

Img0975b1

Sabina Ogrinc

Vodja

Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/400 79 27

E-pošta: tajnistvo.ss@zvkds.si

Skupne službe so  organizacijska enota ZVKDS, v kateri se opravljajo skupne poslovne, administrativne in tehnične naloge zavoda. Navedene naloge izvajajo: oddelek za informatiko, oddelek za kadrovske zadeve, oddelek za planiranje, analitiko in upravljanje, oddelek za pravne zadeve in javna naročila, oddelek za računovodstvo in finančne zadeve, pisarna generalnega direktorja.

Katalog informacij javnega značaja

Razpisi

Delovna mesta

Konservator KR (številka razpisa: 19-1/2024)

Konservator M/Ž (šifra DM: G027007) v ZVKDS, OE Kranj, Oddelku za konservatorstvo

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) za poslovno spremljanje SR

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) za poslovno spremljanje M/Ž
(šifra DM: J017138)
v ZVKDS, Organizacijski enoti Služba za razvoj

Medijsko središče

S svojim delom skušamo prispevati k širjenju idej, vedenja in znanja, ki jih združujejo strokovnjaki različnih strok znotraj razvejenega sistema ZVKDS. Posebno pozornost posvečamo odnosom z mediji.

Novice

Relevantne informacije za lastnike zbrane na enem mestu.

Dobrodošli!
3. 4. 2024

Dobrodošli!

PREBERI
PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora
26. 1. 2024

PLEČNIK IN LJUBLJANA: urejanje odprtega prostora

PREBERI
Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik
26. 3. 2024

Dve novi razglasitvi za kulturni spomenik

PREBERI

Išči po strani ZVKDS