Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.zvkds.si. Vsa vsebina na tej spletni strani je last Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: ZVKDS). Vsebina je informativne narave in ni pravno zavezujoča.

Omejena odgovornost

ZVKDS ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. ZVKDS se bo trudil zagotavljati pravilnost informacij. ZVKDS lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.zvkds.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

ZVKDS bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.zvkds.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju ZVKDS), Poljanska 40, 1000 Ljubljana; e-naslov: info@zvkds.si, telefon: 01 2343104.
 • Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@zvkds.si
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ZVKDS zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov ZVKDS ne bo posredoval tretjim osebam.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: ZVKDS osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam. Z osebnimi podatki bodo seznanjeni le zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.
 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: ZVKDS osebnih podatkov ne bo prenašala v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.
 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov ZVKDS, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo ZVKDS odgovorila v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012343100).

Dodatne informacije:

 • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.
 • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.

Išči po strani ZVKDS