Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Nasveti za lastnike

Na tem mestu lahko preverite ali je vaš objekt vpisan v Register kulturne dediščine, tu so zbrani obrazci - vloge za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev in soglasij, za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ipd.

Cenjene stranke obveščamo, da se poslovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije po preklicu epidemije bolezni COVID-19 vrača v ustaljen delovni ritem.  Pri osebnih stikih s strankami se upoštevajo varnostni ukrepi v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. VEČ...

 

Vpisana dediščina

Ali ima vaš objekt status nepremične kulturne dediščine?

Ali je vaše zemljišče znotraj registriranega arheološkega najdišča?

Oba odgovora lahko preverite v Registru.

Register nepremične kulturne dediščine je uradna, računalniško podprta zbirka podatkov kulturne dediščine na območju Slovenije, ki je v pristojnosti države. Pobudo za razglasitev in vpis v Register lahko da vsak, predlog pa mora formalno pripraviti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Kulturnovarstveni pogoji in soglasja

Kako pridobim kulturnovarstvene pogoje in soglasje?

Pred posegi v kulturno dediščino oziroma v zemljišče za gradnjo znotraj registriranega arheološkega najdišča je potrebno pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje, pred tem pa še kulturnovarstvene pogoje. Kot posegi se štejejo vse gradnje, vzdrževalna dela ter druga dela, dejavnosti in ravnanja, ki spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo kulturne dediščine.

Postopek pridobitve kulturnovarstvenih pogojev in soglasij ter oblika teh aktov sta odvisna od tega, ali je za poseg predpisano gradbeno dovoljenje ali ne.

Posegi, za katere ni predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere gradbeno dovoljenje ni predpisano, investitorji vložijo zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev na obrazcu Vloga za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev (obrazec), zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja pa na obrazcu Vloga za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja (obrazec).

Posegi, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje

Za posege, za katere je z Gradbenim zakonom in z Uredbo o razvrščanju objektov predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, se kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja v skladu z Gradbenim zakonom. Investitor vloži zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za takšne posege na obrazcu iz Priloge 8 Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, zahtevo za pridobitev kulturnovarstvenega mnenja pa na obrazcu iz Priloge 9 tega pravilnika.

Navedeni obrazci opredeljujejo tudi priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevi za posamezno vrsto kulturnovarstvenih pogojev oziroma soglasij. Zahteva se odda neposredno ali po pošti na pristojno območno enoto ZVKDS.

Obrazci

Posegi v arheološko dediščino

Po prejemu kulturnovarstvenih pogojev za posege v arheološko dediščino je potrebno pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja izvesti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav in za vodenje postopka za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo pri Ministrstvu za kulturo lahko izberete oz. pooblastite Center za preventivno arheologijo ZVKDS

 

Če investitor gradi stanovanje za lastne potrebe ali neprofitna najemna stanovanja, ki se gradijo na stavbnem zemljišču na območju registriranega arheološkega najdišča znotraj naselja, lahko na Ministrstvu za kulturo zaprosi za financiranje arheoloških raziskav iz državnega proračuna. V skladu z dopolnitvijo Pravilnika (Uradni list 37/11) Ministrstvo za kulturo taka zaščitna arheološka izkopavanja financira na podlagi poziva enkrat na leto. V vseh drugih primerih je plačnik arheoloških zaščitnih izkopavanj in poizkopavalne obdelave arhiva najdišča, pridobljenega s temi izkopavanji, investitor posega v prostor.

 

Konservatorski načrt

V kulturnovarstvenih pogojih se kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja lahko določi obveznost priprave konservatorskega načrta.

Oddelek za projektiranje Restavratorskega centra ZVKDS načrtuje posege v stavbno dediščino in pripravlja konservatorske načrte. Posege spremljamo z vodenjem in koordinacijo del ter z nadzorom.

Konservatorski načrt, Ljubljana, Plečnikova hiša

Pravilnik o konservatorskem načrtu

Subvencije, posojila in razpisi za obnovo in vzdrževanje

Finansiranje kulturne dediščine - informacija

​Spletni naslovi z aktualnimi razpisi:

http://www.eu-skladi.si/portal/razpisi/aktualni,
http://www.mk.gov.si/si/aktualni_razpisi_ministrstva_za_kulturo/,
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/,
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ri...,
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/

 

Razpisi občin

Priročniki

ZVKDS samostojno objavlja in sodeluje pri objavah  širokega nabora priročnikov in nasvetov, ki vam pomagajo varovati in ohranjati našo kulturno dediščino.

Prelistaj priročnike

Varstvo kulturne dediščine v gozdnogospodarskih načrtih

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE