Kartuzija Žiče

Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja

  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije


  Osnovni podatki o prosilcu oz. investitorju  Osnovni podatki o pooblaščencu  Osnovni podatki o predvidenem posegu (kratek opis posega)

  Pridobljeni kulturnovarsveni pogoji


  Osnovni podatki o legi objekta oz. naprave

  Priloge  Podpisano vlogo posredujte pristojni območni enoti.

  Išči po strani ZVKDS