Naslovna slika za video Ljubisa Milic, Restoration of Gothic frescos by expert Jernej from Loka

Ljubisa Milic, Restoration of Gothic frescos by expert Jernej from Loka

Išči po strani ZVKDS