Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

O nas

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je javni zavod, ki izvaja strokovne in upravne naloge s področja ohranjanja nepremične s pripadajočo premično in živo kulturno dediščino.

Kontaktni podatki

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine -  ZVKDS

Center za konservatorstvo | Raziskovalni inštitut | Uprava

Poljanska cesta 40 | 1000 Ljubljana  | T 01/23 43 104 | F 01/23 43 176 | E tajnistvo@zvkds.si

Restavratorski center 

Poljanska cesta 40 | 1000 Ljubljana  | T 01/23 43 140 | F 01/23 43 176 | E tajnistvo.rc@zvkds.si

Center za preventivno arheologijo 

Poljanska cesta 40 | p.p. 338 | 1000 Ljubljana | T 08/20 50 720 | F 01/25 11 515 | E tajnistvo.cpa@zvkds.si

Služba za kulturno dediščino | Služba za razvoj 

Metelkova ulica 4 |  1000 Ljubljana |  T 01/40 07 927 |  F 01/40 07 986 | E tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Območna enota CeljeGlavni trg 1 |  3000 Celje |  T 03/42 60 300 |  F 03/42 60 303 |  E tajnistvo.ce@zvkds.si

Območna enota Kranj Tomšičeva ulica 7 |  4000 Kranj  |  T 04/28 07 311 | F 04/28 07 329 |  E tajnistvo.kr@zvkds.si

Območna enota Ljubljana Tržaška cesta 4 | 1000 Ljubljana |T 01/24 10 700 | F 01/42 56 112 | E tajnistvo.lj@zvkds.si

Območna enota Maribor Slomškov trg 6 | 2000 Maribor | T 02/22 84 811 | F 02/22 84 807 | E tajnistvo.mb@zvkds.si

Območna enota Nova Gorica Delpinova ulica 16 | 5000 Nova Gorica | T 05/33 08 450 | F 05/30 28 690 | E tajnistvo.ng@zvkds.si

Območna enota Novo mesto Skalickega ulica 1 | 8000 Novo mesto | T 07/39 31 540 | F 07/39 31 590 | E tajnistvo.nm@zvkds.si

Območna enota Piran Obzidna ulica 9/Calle delle Mura 9 | 6000 Koper/Capodistria | T 05/67 10 941 | F 05/67 10 951 |E tajnistvo.pi@zvkds.si

Zavod za varstvo kulturne dediščine - Galerija 

Trg francoske revolucije 3 | 1000 Ljubljana | T 059/34 00 97 | E mailto:ingrid.merlak@zvkds.si

Naloge

Naloge ZVKDS

 • identifikacija, vrednotenje in dokumentiranje kulturne dediščine
 • priprava predlogov za vpis dediščine v register, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo
 • priprava konservatorskih načrtov in restavratorskih projektov
 • nadzor nad gradbenimi, raziskovalnimi in zaščitnimi posegi; kot tudi njihovo izvajanje;
 • nadzor in izvajanje arheoloških raziskav
 • posredovanje nasvetov lastnikom kulturne dediščine; izobraževanje; popularizacija.

Organizacijska struktura

Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti in sicer: Službo za kulturno dediščino ter Center za konservatorstvo.

Temeljne naloge Službe za kulturno dediščino so: identificiranje, dokumentiranje, preučevanje, vrednotenje, interpretiranje in promocija nepremične dediščine ter z njo povezane  premične in žive dediščine. Službo za kulturno dediščino sestavlja 7 območno organiziranih Organizacijskih enot, ki delujejo po vsej državi.

Center za konservatorstvo združuje neporsredne izvedbene in raziskovalne naloge s področja restavratorstva in preventivne arheologije.  Ob tem  skrbi za znanstveno-raziskovalni razvoj konservatorsko-restavratorske stroke. Pod okriljem Centra za konservatorstvo deluje Restavratorski center, Center za preventivno arheologijo in Raziskovalni inštitut.

Služba za razvoj deluje na področju mednarodnega sodelovanja - projektnih nalog in  informatike.

Strateški cilji

 • Zagotoviti učinkovito strokovno in pravno varstvo dediščine ob spoštovanju mednarodnih konvencij, ki jih je sprejela Republika Slovenija in omogočiti njeno vključevanje v sodobno življenje.
 • Zagotavljanje stabilnih sredstev za izvajanje državne javne službe in skrb za pridobitev dodatnih finančnih sredstev za izvajanje projektov.
 • Izboljšanje organizacije in načina dela ter homogeno delovanje zavoda.
 • Izdelava strokovnih standardov spomeniškovarstvene službe.
 • Popularizacija kulturne dediščine in njenega varstva.
 • Večja vloga kulturne dediščine Slovenije v mednarodnem prostoru.

Strateški načrt  2020 - 2024

Katalog informacij javnega značaja

KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: 

Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 
Kratica: ZVKDS
Uradni naslov: Poljanska cesta 40, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
Jernej Hudolin, generalni direktor

Datum prve objave kataloga:

Pon, 02/16/2009

Datum zadnje spremembe kataloga:

Sre, 12/16/2015
Druge oblike kataloga: 
Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične ter žive kulturne dediščine. Delovanje in ureditev zavoda opredeljuje ZVKDS1 in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

Organigram zavoda: 

Naziv: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Skrajšani naziv: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Kratica: ZVKDS
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/32177/00.
Naslov: Poljanska cesta 40
Matična številka: 1423215
Številka proračunskega uporabnika: 38105
Davčna številka: SI45991413
Številka podračuna pri UJP: 01 100-6030381005
Telefonska številka: 01/23 43 100
Elektronski naslov: tajnistvo@zvkds.si
Ime zastopnika: Jernej Hudolin
Tip zastopnika: generalni direktor

Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti, in sicer: Službo za kulturno dediščino ter Center za konservatorstvo.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

Borut Šantej 
Telefon: 01/400 79 27
E-pošta: tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Iskalce informacij javnega značaja prosimo, naj zahtevo za posredovanje IJZ pošljejo na naslov: 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana 
oz. po elektronski pošti na naslov: tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje oziroma vodenje upravnih postopkov na ZVKDS

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine je dosegljiva na elektronskem naslovu pooblascena.oseba(at)iepri.si.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 

Strateški načrt 2015-2019

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Enotni računovodski sistem

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: 

ZVKDS ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javne oziroma prosto dostopne.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Neposreden dostop ali osebni dostop in posredni prek elektronske pošte.

Dostop na podlagi neformalne zahteve (ustna zahteva, preko telefona) ali formalne zahteve (zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti oz. po elektronski pošti)

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov zavoda tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja in dokumentov
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 
 • Podatki o nepremični kulturni dediščini
 • Podatki o postopkih pridobivanja Kulturnovarstvenih pogojev in soglasij
 • Podatki o javnih razpisih
 • Podatki o možnostih (so)financiranja obnov.

Organi ZVKDS

Generalni direktor

Jernej Hudolin,  generalni direktor

Uprava | Tajništvo generalnega direktorja

Poljanska cesta 40 | 1000 Ljubljana | Telefon 01/23 43 100 | Faks 01/23 43 176 |E tajnistvo@zvkds.si | www.zvkds.si

Svet

Člani Sveta ZVKDS: Bojan Kurež (predsednik), Anton Golob, Rok Žnidaršič, Luka Ivanič, Darja Pergovnik

Naloge sveta zavoda

 • nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
 • predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor,
 • ocenjuje delo generalnega direktorja in pomočnikov direktorjev,
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
 • odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
 • daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja in pomočnikov direktorja,
 • imenuje člane strokovnega sveta,
 • sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem.

Poslovnik (prečiščeno besedilo)

Strokovni svet

Člani Strokovnega sveta ZVKDS: red. prof. dr. Matej Klemenčič, (predsednik), mag. Barbka Gosar Hirci (namestnica predsednika), doc. dr. Blaž Šeme, red. prof. Maruša Zorec, Jurij Dobrila, dr. ŠpelaKaro, dr. Eva Sapač, dr. Robert Peskar, Barbara Nadbath.

Naloge strokovnega sveta

 • spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njegovega ustanovitelja,
 • ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je bil zavod ustanovljen,
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
 • daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja,
 • daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
 • opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.

Poslovnik

Medijsko središče

Področje odnosov z javnostjo združuje informacije o delu in dosežkih vseh organizacijskih enot ZVKDS ter jih posreduje javnosti. S svojim delom skušamo prispevati k širjenju idej, vedenja in znanja, ki jih združujejo strokovnjaki različnih strok znotraj razvejenega sistema ZVKDS.

Posebno pozornost posvečamo odnosom z mediji. Vse iskane informacije skušamo medijem zagotoviti kar najhitreje, zato organiziramo novinarska srečanja in redno objavljamo informacije na spletnih straneh zavoda, v sporočilih za javnost, na družbenih medijih ZVKDS itd.

Predstavnike medijev prosimo, naj nam svoja vprašanja posredujejo na naslov E  soj@zvkds.si

Damijana Slabe, pomočnica generalnega direktorja, urednica spletnih strani ZVKDS  |Poljanska cesta 40 | 1000 Ljubljana  | T 01/23 43 174 | E damijana.slabe@zvkds.si

Logotipi

 

Vsako uporabo celostne grafične podobe v katerikoli aplikaciji mora odobriti Služba za odnose z javnostmi (SOJ), ZVKDS.

Knjižnična dejavnost

Knjižnica Zavoda za varstvo kulturne dediščine je specialna knjižnica, ki podpira delovni in raziskovalni procesa svoje matične institucije. V okviru svoje knjižnične dejavnosti gradi zbirko s področja restavratorstva, konservatorstva, umetniških tehnik, arhitekture, gradbeništva, kiparstva, slikarstva in arheologije.  Gradivo je urejeno v prostem pristopu in je urejeno po pravilih UDK.

Knjižnica ZVKDS je od leta 2004 polnopravna aktivna članica sistema COBISS, zato je katalog publikacij dostopen tudi preko spleta.  Poleg izbora, nabave, vsebinske in formalne obdelave, hranjenja in posredovanja gradiva oblikuje in ureja tudi osebne bibliografije in bibliografije  raziskovalcev.

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 9.00 do 13.00

Za zunanje uporabnike: vsak torek in četrtek od 9.00 do 11.00 ali po dogovoru

Kontakt: Marjeta Drešar, univ. dipl. bibl.  |  Poljanska cesta 40 | 1000 Ljubljana  | T 01/23 43 184 | F 01/23 43 176 | E knjiznica.rc@zvkds.si

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE