Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Rekonstrukcija stavbe na Mestnem trgu 27

Rekonstrukcija stavbe na Mestnem trgu 27

V začetku leta 2023 se je začela celostna prenova notranjih prostorov z ojačitvenimi ukrepi na Mestnem trgu 27 (EID 1-05584) in Ciril-Metodovem trgu 21 (EID 1-05590), v Ljubljani, v katerih je do nedavnega domoval Zgodovinski arhiv Ljubljana (v nadaljnjem besedilu ZAL). Namen sanacije je izboljšanje varnosti stavbe kot celote in preureditev obstoječih pisarniških in arhivskih prostorov v nove posodobljene pisarne za potrebe Mestne občine Ljubljana, Mestne hiše.

Slika 1: Mestni trg 27 tvori skupaj z Mestnim trgom 1 in 2 stavbni prostor rotovža. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, maj 2023.

Stavbni prostor treh rotovških zgradb, ki jih danes Mestni trg 27 tvori skupaj z Mestnim trgom 1 in 2, je bil pozidan najpozneje v prvi polovici 13. stoletja. Hiša Mestni trg 27, včasih imenovana Čavljeva hiša, umeščena v strnjen ulični niz med Magistratom na eni strani in hišo na Ciril-Metodovem trgu 21 na drugi, je sicer nastala z združitvijo dveh meščanskih hiš, v sestav Mestne hiše pa je prešla, ko jo je mestna uprava leta 1649 kupila od privatnih lastnikov. Skozi stoletja je bila deležna večih prilagajanj in sprememb, kar se odraža v različni etažnosti posameznih traktov. Na vzhodu sta zadevni hiši umeščeni pod Grajski grič, na zahodu mejita na Mestni trg in Ciril-Metodov trg. Severni, južni in vzhodni trakt imajo pritličje in tri nadstropja, pri zahodnem delu je nad tretjim nadstropjem urejena še mansarda, ki bo prav tako deležna celostne prenove. ZAL, ustanovljen leta 1898, se je v prostore na Mestnem trgu 27 vselil najprej leta 1954, nato pa po zadnji večji prenovi v 60. letih prejšnjega stoletja. Takrat so bile odstranjene obstoječe etaže in izvedene nove medetažne konstrukcije v severnem, dvoriščnem traktu hiše, odstranjeni so bili tudi ganki v osrednjem atriju.

Slika 2: Preris fasad uličnega niza na Mestnem trgu iz leta 1960. Stavba s številko 27 je skrajno levo od Magistrata. Vir: Arhiv ZVKDS.

Nova tlorisna zasnova, ki so jo pripravili v biroju Api arhitekti d.o.o., sledi zgodovinski zasnovi stavbe z odstranitvijo nekaterih sekundarnih predelnih sten v uličnem traktu in vzpostavitvijo novih medetažnih plošč na mestih zgodovinskih v severnem traktu ter odstranitvijo obstoječih betonskih medetažnih plošč, ki so bile izvedene v 60. letih za potrebe arhivskih depojev z nižjo stojno višino.

Slika 3: Odstranitev sekundarnih in vzpostavitev novih medetažnih plošč na mestih zgodovinskih. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

Slika 4: Vzpostavitev novih medetažnih plošč in značilna opečna gradnja. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, maj 2023.

Osnovno vodilo prenove je na eni strani ohranjanje in povrnitev prvotne zasnove, na drugi strani pa prezentiranje poznejših zgodovinskih faz, kvalitetnih posegov kasnejših predelav in celovite prenove v 60. letih prejšnjega stoletja pod vodstvom Zavoda za ureditev Stare Ljubljane. Nove posodobitve bodo izvedene na način, ki bo v največji možni meri izkoristil obstoječe poti in tehnične prostore ter nove vidne naprave prilagodil značaju prostora, ki nosi višji pomen. Prenova bo tako ohranjala in poudarila že prezentirane srednjeveške in renesančne prvine, kot so kamniti oboki v pritličju čelnega trakta iz lehnjaka, poznogotska kletna vrata, kamniti portali in tlaki, ter jih ustrezno vključila v novo zasnovo stavbe.

  

 

Slika 5: Renesančni portal in kamnit tlak (levo) ter poznogotska vrata s kamnitim portalom (desno) bodo ohranjeni in ponovno prezentirani po prenovi. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, januar, marec 2023.

Obnova in ojačitev oslabljene konstrukcije se bosta prilagodili posebnosti zgodovinske gradnje ter uporabili stavbi prilagojen inženirski pristop, s katerim se bodo ohranjali gradbena substanca hiše in posebej varovane prvine. Pri prenovi se bodo v največji možni meri uporabili materiali in tehnike po značilnostih kompatibilne s prvotnimi. Zunanji gabariti hiše in fasadni poudarki se zaradi rekonstrukcije ne bodo spreminjali, saj posegi v trško/ulično fasado niso predvideni.

Slika 6: Injektiranje sten za statično ojačitev. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, maj 2023.

Slika 7: Strešna konstrukcija s kritino bo zamenjana v enakem naklonu in gabaritih, z opečno kritino bobrovec. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, april 2023.

V sklopu destruktivnih raziskav z namenom izvajanja tako ojačitvenih kot sanacijskih ukrepov v sklopu gradbenih del smo dobili vpogled v način gradnje hiše. Na podlagi pregleda dostopnih arhivskih virov je bila postavljena teza, da je bila hiša oziroma njen čelni trakt nadzidan za nadstropje v 19. stoletju, domnevno po potresu leta 1895. To domnevo lahko ovržemo, saj je način kamnite gradnje sten v tretjem nadstropju enak gradnji v nižjih nadstropjih, opeka, ki je bila v tretji četrtini 19. stoletja uveljavljen gradbeni material, pa tu ni uporabljena. Da gre za starejšo pozidavo, lahko utemeljimo tudi z nekdanjimi vratnimi odprtinami, katerih oblika in lokacija sta se skozi stoletja spreminjali, kar lahko razberemo iz načina gradnje.

Slika 8: Različni opečni oboki v kamniti steni kažejo na številne predelave skozi stoletja. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

ZVKDS, OE Ljubljana je na mestih odstranjevanja še ohranjenih zgodovinskih ometov predhodno izvedel sondažne raziskave zgodovinskih beležev z namenom določitve prvotnega, reprezentativnega tona opleska na stenah in ugotovitve prisotnosti oziroma ohranjenosti stenskih poslikav v sobanah v čelnem krilu hiše. Rezultati predhodnih sondažnih raziskav ometov in beležev potrjujejo tezo o starejši pozidavi čelnega trakta, saj je bilo na zidovih ohranjenih več plasti starejših ometov s poslikavami s preloma 18. v 19. stoletje ter mlajšimi poslikavami s preloma 19. v 20. stoletje.

Na podlagi sondažnih preiskav je bilo ugotovljeno, da so bili vsi raziskani prostori v nekem obdobju okrašeni z dekorativnimi stenskimi poslikavami. Objekt je bil v preteklosti že večkrat močno predelan oziroma deležen večje obnove, ometi so bili v slabem stanju, neobstojni, plasti sprijete, zato so rezultati sondažnih raziskav v nekaterih prostorih pomanjkljivi. Raziskave so pokazale, da so vsi predhodni posegi močno vplivali na obstoječe stanje. Pod plastjo ometa so bili tako odkriti starejša plast z več svetlimi opleski in močno nakljuvana podlaga, na mlajših plasteh so bili odkriti ostanki različnih dekorativnih stenskih poslikav, ki pa so bili drugačni v vseh raziskanih prostorih.

Slika 9: Nakljuvana podlaga z najstarejšo odkrito cvetlično-geometrijsko poslikavo in delno prerisan vzorec. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec, april 2023.

Pokazali so se številni raznobarvni geometrijski in cvetlični vzorci v različnih kombinacijah, na stropovih ostanki centralnih rozet z oblikovno pripadajočimi obrobnimi pasovi, v eni od okenskih špalet je bilo videti sledove preprostega marmorina v sivih tonih.

Slika 10: Odkrita najmlajša stropna rozeta. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

Slika 11: Odkrita mlajša poslikava in prerisan vzorec. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec, april 2023.

Slika 12: Odkrit obrobni pas najmlajše geometrijske stropne poslikave z značilno historično sestavo stropa s trstiko. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

Slika 13: Odkrite cvetlične poslikave. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, februar 2023.

Zanimiva je bila tudi sonda v prvem nadstropju, kjer so se starejše plasti pokazale šele ob odstranitvi tlaka. Pod mlajšimi plastmi je bila odkrita starejša opeka, ki je del kasnejše opečne obloge in ne dejanskega gradiva stene. Odstranitev tlaka je razkrila mogočne oboke ter vrsto starejših plasti v spodnjem robu stene in tlaka.

Slika 14: Po odstranitvi tlaka so se pokazali mogočni opečni oboki ter gradivo stene. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, april 2023.

Pod plastjo obloge iz opeke so bile v območju tlakov odkrite še štiri plasti ometov z ohranjenimi barvnimi opleski, ki pa so neenakomerno ohranjene, zato jih je težko umestiti v natančnejši časovni okvir, najstarejša utegne biti še prvotna. Odkriti sta bili tudi šablonski poslikavi iz različnih obdobji s cvetličnimi motivi raznolikih barvnih tonov.

Slika 16: Detajl mlajše šablonske poslikave in prerisan vzorec. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec, april 2023.

Slika 17: Detajl starejše šablonske poslikave na stopnišču. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

Ob odstranitvi obstoječih dotrajanih tlakov v notranjih prostorih se je pokazala še nekateri tlaki iz različnih obdobji; ponekod so bili uporabljeni opečni tlakovci, drugje t.i. plohasti pod, iz baročnega obdobja je ohranjen leseni parket položen v rastru ribje kosti ter v večjih prestižnejših prostorih t.i. samostanski parket (iz funkcionalizma), novi nadomestni tlak pa se bo ustrezno prilagodil zgodovinskim fazam.

Slika 18: Odkrit plohasti pod v uličnem traktu. Vir: ZVKDS, OE Ljubljana, marec 2023.

Fasada hiše, ki je v osnovi ohranila svoj prvotni izgled, pri čemer se je le pritlični pas prilagajal sočasnim potrebam trgovin in pozneje predelavi za poslovne prostore, ob zadevni prenovi ne bo deležna večjih posegov. Prvotno stavbno pohištvo se ob prenovi primarno ohranja in obnovi, v kolikor pa bo ocena stanja oken pokazala, da so dotrajana do te mere, da obnova oziroma posodobitev ni smotrna, se jih bo nadomestilo delno ali v celoti v enakih dimenzijah, obliki in materialu obstoječih oken.

Naročnik prenove je Mestna občina Ljubljana, projektant Api arhitekti d.o.o. in izvajalec Makro 5 gradnje d.o.o.

Viri:

Strokovne osnove odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare Ljubljane in grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenje. 1985. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Ljubljana.

Suhadolnik, Jože. 2000. Mestni trg z okolico in Ciril-Metodov trg: arhitekturni in zgodovinski oris predela med grajskim hribom, Cankarjevim nabrežjem, Trančo, Stritarjevo ulico in podgrajskega dela Cirili-Metodovega trga ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana: razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, atrij Mestne občine Ljubljana in avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana – Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2000.

Pristov, T. 2023. Poročilo o konservatorsko-restavratorskem sondiranju v notranjih prostorih hiše Mestni trg 27 v Ljubljani. ZVKDS, OE Ljubljana, 2023.

 

Pripravili:

Hana Brus, konservatorka, umetnostno zgodovinarka

in

Marija Režek Kambič, konservatorka, umetnostno zgodovinarka

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE