Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda: 

Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine 
Kratica: ZVKDS
Uradni naslov: Poljanska cesta 40, Ljubljana

Odgovorna oseba: 
Jernej Hudolin, generalni direktor

Datum prve objave kataloga:

Pon, 02/16/2009

Datum zadnje spremembe kataloga:

Sre, 12/16/2015
Druge oblike kataloga: 
Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa.
2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Zavod opravlja javno službo na področju varstva nepremične in z njo povezane premične ter žive kulturne dediščine. Delovanje in ureditev zavoda opredeljuje ZVKDS1 in Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine.

Organigram zavoda: 

Naziv: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine
Skrajšani naziv: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Kratica: ZVKDS
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/32177/00.
Naslov: Poljanska cesta 40
Matična številka: 1423215
Številka proračunskega uporabnika: 38105
Davčna številka: SI45991413
Številka podračuna pri UJP: 01 100-6030381005
Telefonska številka: 01/23 43 100
Elektronski naslov: tajnistvo@zvkds.si
Ime zastopnika: Jernej Hudolin
Tip zastopnika: generalni direktor

Zavod ima v svoji sestavi dve glavni organizacijski enoti, in sicer: Službo za kulturno dediščino ter Center za konservatorstvo.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Kontaktni podatki uradne osebe: 

Borut Šantej 
Telefon: 01/400 79 27
E-pošta: tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Iskalce informacij javnega značaja prosimo, naj zahtevo za posredovanje IJZ pošljejo na naslov: 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 1000 Ljubljana 
oz. po elektronski pošti na naslov: tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Cenik za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje oziroma vodenje upravnih postopkov na ZVKDS

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Inštitut za ekonomijo, pravo in informatiko 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO – Data Protection Officer) Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine je dosegljiva na elektronskem naslovu pooblascena.oseba(at)iepri.si.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov: 

Strateški načrt 2015-2019

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk: 

Enotni računovodski sistem

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc: 

ZVKDS ne vodi javnih evidenc, ki bi bile javne oziroma prosto dostopne.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: 

Neposreden dostop ali osebni dostop in posredni prek elektronske pošte.

Dostop na podlagi neformalne zahteve (ustna zahteva, preko telefona) ali formalne zahteve (zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti oz. po elektronski pošti)

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov zavoda tajnistvo.skd.sri@zvkds.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja in dokumentov
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 
  • Podatki o nepremični kulturni dediščini
  • Podatki o postopkih pridobivanja Kulturnovarstvenih pogojev in soglasij
  • Podatki o javnih razpisih
  • Podatki o možnostih (so)financiranja obnov.
© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE