Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Prenova koprske palače GRAVISI TIEPOLO

O palači, obnovitvenih delih in notranjih poslikavah ter načrtih za prihodnost

O palači

Pred nekaj dnevi, 25. maja 2023, je bila končana celovita prenova palače GRAVISI TIEPOLO, ki je spet zasijala v svoji podobi. 

Ob tej priložnosti se ZVKDS zahvaljuje investitorju ZRS (Znastveno-raziskovalno središče) Koper in vsem partnerjem na projektu.


Sodelujoči pri prenovi iz ZVKDS: z leve Jernej Hudolin, Etbin Tavčar, Mojca Marjana Kovač, Nataša Škrjanec ob odprtju 25. maja 2023


 Ekipa, ki je izvajala konservatroska-restavratorska dela na poslikavah v notranjščini palače; z leve Nataša Škrjanec, Vita Joksić, Polona Semenič, Janez Demšar in Nataša Jazbec.
 

Palača Kreljeva 6 (Koper) je bila imenovana po lastnikih kot palača Gravisi Tiepolo, palača Baseggio in tudi kot Borilnica. Zadnje ime je najverjetneje izhajalo iz dejavnosti, saj je mogoče le po ustnih virih povezati omenjeno palačo kot vadbeno dvorano za sabljanje.

Palača v Kreljevi ulici združuje pet različnih objektov, med katerimi imata stavbi, ki tvorita zahodno in vzhodno krilo starejše srednjeveške zasnove. Obe krili sta bili med seboj povezani v zanimivo nedokončano baročno palačo, ki ima vse bistvene značilnosti najkvalitetnejše meščanske arhitekture.

V osrednjem delu palače, v pritličju je to vhodna veža, nad njo pa glavna dvorana, kot osrednji prostor "piana nobile", dopolnjuje mezanin z galerijskim obhodom, tako da se prostor zaključi z ostrešjem. Vhodno vežo in glavno dvorano povezuje reprezentančno kamnito dvoramno stopnišče z leseno balustradno ograjo. Arhitekturno oblikovanje velikega stopnišča je poudarjeno s poslikavo ostenja posnema značilno »paladiansko« iluzionistično maniro: doslikan je arhitekturni okvir loggie, pogled se odpira v krajino in s figuralnimi upodobitvami. Pogled na krajino, ki bi lahko bila tudi dejanska okolica nekdanjega otoka, ki jo gledamo skozi naslikano stebriščno arhitekturo z dvojno ločno odprtino, prikazuje v več planih modno oblečene moške in ženske figure, ki se naslanjajo na prav tako naslikano balustradno ograjo. Visoka kvaliteta risbe, topel beneški kolorit in bogata oblačila kot tudi najdeni ostanki pozlate na sliki pričajo, da je bilo delo narejeno za najvišji družbeni sloj. Jasno je, da sta umestitev stopnišča in iluzionistična poslikava sočasni. Dvorana se na dvoriščno stran palače odpira z dvema velikima oknoma in vrati na balkon, ki sloni na opečnatih stebrih in zavzema celotno širino dvorane.

Nedvomno predstavlja današnja palača v Kreljevi ulici izjemno arhitekturo, žal njena vrtna komponenta ni več ohranjena, pa vendar stavba priča o stanovanjski kulturi višjega beneškega meščanskega sloja 17. in 18. stoletja.

Dr. Mojca Marjana Kovač, konservatorska svetnica, OE Piran ZVKDS


Notranjost pred obnovo z zazidanim gotskim oknom na desni. Foto: Jaka Jeraša, 1996


Pred obnovo. Foto: Jaka Jeraša,1996

 

Notranje bogastvo palače Kreljeva 6

Pomembna stavba palače Kreljeva 6, ki ima v jedru še ohranjeno gotsko arhitekturno zasnovo, danes kaže kvalitetno baročno podobo. Stenske poslikave iz različnih zgodovinskih obdobij so bile v več prostorih pod sloji ometa in beležev odkrite že leta 1993 med predhodnimi konservatorskimi raziskavami.  V preteklosti je bilo na poslikavah izvedenih več konservatorsko-restavratorskih posegov, ki so omogočila njihovo ohranitev in prezentacijo, kot jo lahko vidimo danes.

Ohranjenih je pet različnih sklopov poslikav, ki so raznolike tako po svojem nastanku kot tehniki. V najstarejšem, gotskem jedru palače, v prvem nadstropju je ohranjena najstarejša poslikava, ki prikazuje prizore iz Stare in Nove zaveze in je datirana v pozno 15. stoletje.


 Iluzionistična poslikava glavnega stopnišča

V pritličju je ohranjena stenska poslikava z monumentalno upodobitvijo Marije z detetom na prestolu med dvema svetniškima figurama. Poslikava je bila precej poškodovana in slabo ohranjena, vendar je možno, glede na naslikane arhitekturne elemente in formalno oblikovanje figur, oceniti, da gre za zrelo italijansko, morda beneško delo zgodnjega 16. stoletja.  Temu pritrjuje tudi ikonografija prizora, saj gre za motiv sacra conversazione, svetega pogovora, ki ga je razvila beneška renesansa (slika 2).


 Poslikava gotske sobe z biblijsko tematiko, prizori iz Stare in Nove zaveze

Stopnišče v glavni dvorani krasi visoko kvalitetna poslikava profanega značaja v značilnem baročnem iluzionističnem duhu (slika 3). Pogled se odpira v idealizirano krajino s perspektivično naslikano stebriščno arhitekturo, kjer so za kamnito balustrado v več planih razporejene modno oblečene moške in ženske figure. Odlična risba, topel beneški kolorit in bogata oblačila umeščajo upodobitve, ki so zadostile okusu najvišjega sloja meščanov in plemstva, v krog beneškega baročnega obdobja.


 Marija na prestolu

V manjšem prostoru zahodnega krila je bila odkrita poslikava z grbom družine Tiepolo, ki je bila zaradi načrtovanih gradbenih del sneta s stene. Fragmenti so bili v konservatorsko-restavratorskem posegu očiščeni, utrjeni in povezani v estetsko celoto. Nameščeni na nove prenosne nosilce iz lahkih materialov so pripravljeni za vrnitev na izbrano mesto v palači (slika 4).


 Fragment poslikave z grbom družine Tiepolo

Med obnovitvenimi deli je bila nepričakovano odkrita še dekorativna poslikava zahodnega baročnega salona z angeli in rastlinskimi girlandami, ki je bila med obnovo zaščitena in ponovno prekrita z distančnimi ploščami (slika 5).


Detajl dekorativne poslikave zahodnega baročnega salona z angeli in rastlinskimi girlandami

Na vseh poslikavah v palači so bile izvedene naravoslovne preiskave materialov, na podlagi katerih je bilo mogoče z gotovostjo določiti slikarsko metodologijo in tehnologijo, torej sestavo ometov, uporabo apnenih beležev in podslikav, gradnjo barvnih plasti in izbor pigmentov ter veziv. Ugotovitve kažejo da sta bili  uporabljeni dve tehniki, secco in apnena, skupaj s pigmenti, ki so zanju značilni. Določeno je bilo tudi materialno stanje poslikav in predvideni postopki za njihovo ohranitev in obnovo.

Kasneje, med  obnovo stavbe, so bile na podlagi preliminarnih  raziskav vse poslikave zaščitene in delno konservirane.

V gotskem jedru palače so ohranjena tudi tri gotska, šilasto zaključena okna z ometanimi špaletami, ki so bila med predelavami stavbe zazidana z opekami (slika 6). Konservatorska odločitev je narekovala ponovno odprtje enega izmed njih.


 Ponovno odprto beneško okno

Izjemen ambient palače v popolnosti zaključuje kvalitetno stavbno pohištvo, ki je zahtevalo ogromno konservatorsko restavratorskih intervencij ter mojstrskih dopolnitev. Glavno baročno dvoramno stopnišče, ki vodi iz kleti v piano nobile obdaja čudovita balustrada, ki odpira pogled na leseno galerijo. Leseni stropovi z umetelno poslikanimi letvicami so s konservatorsko-restavratorskimi posegi, ki so prav tako trajali z nekaj prekinitvami več let, dobili žlahten izgled (slika 7).


 Lesen strop s poslikanimi letvicami

Trenutno so poslikave v celoti konservirane in zaščitene, v prihodnosti pa se na poslikavah predvideva nadaljevanje konservatorsko-restavratorskih posegov, ki bodo pripeljali in zaokrožili notranjost palače do (želenega) izgleda, ki bo prikazal duh takratnega časa. Delovna skupina za estetsko prezentacijo in varovanje stenskih poslikav bo na podlagi ohranjenosti in trenutnega stanja poslikav podala smernice za končno estetsko prezentacijo poslikav v notranjščini stavbe.

 

Odprtje palače, 25. 5. 2023


mag. Martina Lesar Kikelj, vodja Restavratorskega centra ZVKDS

Ob slovesnosti odprtja je mag, Martina Lesar Kikelj povedala nekaj besed o palači Tiepolo, izjemni arhitekturi, ki priča o stanovanjski kulturi višjega beneškega meščanskega sloja 17. in 18. stoletja, ob tem pa je poudarila pomen obnove notranjega okrasja, ki zajema tako stenske poslikave, kamnite elemente in leseno stavbno pohištvo, ki je bilo obnovljeno z izjemno natančnostjo in mojstrskim pristopom. Konservatorsko restavratorska dela so bila tekom let z nekaj prekinitvami izvedena v sodelovanju z različnimi oddelki Restavratorskega centra.

Pet različnih sklopov poslikav, ki so raznolike tako po svojem nastanku, obdobju kot tudi tehniki,  je bilo do sedaj skrbno raziskano in v celoti konservirano in zaščiteno, vendar pa se v nadaljevanju predvideva še končna prezentacija. Smernice bodo podane s strani Delovne skupine za varovanje in ohranjanje stenskih poslikav, ki se je na objektu sestala večkrat. Načrtuje se tudi grafična dokumentacija, ki bo omogočala virtualne dopolnitve manjkajočih predelov poslikav.

Vsekakor se v prihodnosti na poslikavah predvideva nadaljevanje konservatorsko-restavratorskih del, pri čemer v ZVKDS srčno upamo, da se bodo našla sredstva namenjena končni prezentaciji teh izjemno kvalitetnih in za ta prostor pomembnih stenskih poslikav.

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE