Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Publikacije

Publikacije

Poglavje v knjigi priznane mednarodne založbe:

ROPRET, Polonca, KOSEC, Tadeja. Outdoor bronze and its protection. V: EDWARDS, Howell G. M. (ur.), CHALMERS, John M. (ur.). Raman spectroscopy in archaeology and art history. Vol. 2. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, str. 196-212, ilustr., doi: 10.1039/9781788013475-00196. [COBISS.SI-ID 2407783]

V poglavju smo predstavili vplive okoljskih dejavnikov na Prešernov in Tartinijev spomenik, ter ovrednotili različne inhibitorje za bron z ramansko mikroskopijo in elektrokemijskimi meritvami. Baker in bakrove zlitine, kot je bron, se spontano oksidirajo v vlažnem zraku med procesom, ki se imenuje naravno patiniranje. V okolju, ki vsebuje agresivne ione, kot so kloridi, sulfidi in nitrati, pride do sekundarne korozije. Patinacija se lahko doseže tudi z umetno uporabo različnih kemikalij z različnimi teksturami in barvami. Glavni namen prispevka je predstaviti dva različna spomenika v obalnem in mestnem okolju ter njihove korozijske produkte, ki so nastali pri izpostavljenosti atmosferi. Ramanska analiza je vključevala podrobno analizo različnih delov kipov, ki razkrivajo različne minerale, ki so nastali med izpostavljenostjo. V obalnem okolju smo našli atakamit, amorfen kuprit in bakrov sulfid poleg PM in drugih onesnaževalcev. V mestnem ozračju smo našli brohantit in antlerit, bakrov oksid in preostanek rjave umetniške patinacije. Z Ramansko analizo je bilo tudi dokazano, da sta inhibitorja BTA in MBI tvorila kemijsko vez s površino brona in oksidiranim bronom, medtem ko TMI ni tvoril kemijske vezi. Ta opažanja so bila potrjena z elektrokemijskimi testi, ki so pokazali, da tvorba kemijskih vezi na površini brona zagotavlja boljšo zaščito kot le fizikalna vez, kar je opaziti pri spremembi gostote toka.

 Znanstveni članek z naslovom "Razvoj multi komponentne fluoropolimerne zaščite na simulirani starani patini na tradicionalnem bronu" v reviji Progress in organic coatings:

KOSEC, T., ŠKRLEP, L., ŠVARA FABJAN, E., SEVER ŠKAPIN, A., MASI, G., BERNARDI, E., CHIAVARI, C., JOSSE, C., ESVAN, J., ROBBIOLA, L. Development of multi-component fluoropolymer based coating on simulated outdoor patina on quaternary bronze. Progress in organic coatings, 2019, 131, str 27-35, [COBISS.SI-ID 2430055]

Razvili smo večkomponentni premaz na osnovi fluoropolimera za zaščito patine na bronu. Za zagotavljanje funkcionalnosti prevleke (kot je hidrofobnost prevleke, pridobivanje interakcij znotraj samega premaza, pa tudi bronaste podlage in zaviranje korozijskih procesov), smo predlagali fluoroakrilatni premaz z ustreznim pospeševalcem oprijema, z in brez silano modificiranega zaviralca benzotriazola. Zaščitno učinkovitost in trpežnost nanesenih premazov smo raziskali s potenciodinamskimi meritvami in elektrokemijsko impedančno spektroskopijo v simulirani raztopini kislega dežja. Vsi razviti premazi so pokazali znatno zmanjšanje gostote korozijskega toka. Tudi samostojno sestavljen enoslojni premaz (FA-MS) je prav tako pokazal 100-odstotno učinkovitost inhibicije. Po staranju je prevleka ostala prozorna in se ni spremenila z izpostavljenostjo UV in / ali toplotnemu kolesarjenju. Preiskave patine in premazov z uporabo FIB-SEM in EDX so pokazale, da je slednji premaz (FA-MS) uspešno prekrival površino patiniranega brona. Mehanizem lepljenja je bil predlagan in podprt s spektroskopskim opazovanjem tanke in enakomerne prevleke.Znanstveni članek z naslovom "Nizko-cenovni inštrument za kapilarno elektroforezo  za določevanje ionske sestave v deževnici" v reviji Inženjerstvo Okoliša:

J. Sandak, J. Gorbatsova, P. Saar-Reismaa, M. Kaljurand. Low-cost capillary electrophoresis instrumentation for assessment of rain water ionic composition. Inženjerstvo Okoliša, 2019, 6(1), 27–33. [COBISS.SI-ID 1541432772] http://doi.org/10.5281/zenodo.3357744

Cilj tega dela je bil preskusiti primernost kapilarne elektroforeze za določanje kemijske sestave deževnice. Popolnoma funkcionalna, odprta, poceni strojna oprema je bila sestavljena in preizkušena. Določili smo protokol za določanje kemijske vsebnosti deževnice in ga preskusili in ovrednotili na pilotnem primeru. Dokazali smo izredno primernosti metode za detekcijo in kvantifikacijo ionov v različnih vzorcih, določili smo na primer znatne razlike med čisto in umazano snežno vodo. Ugotovili smo, da je metoda injiciranja hidrostatičnega vzorca zelo učinkovita in enostavna v laboratorijskih rutinah. Pomemben rezultat je bila tudi promocija tehnike in še posebej poceni  instrumentacije preko številnih sklopov multimedijskih materialov.

 Predavanje dr. Polonce Ropret z naslovom "Ramanska spektroskopija za karakterizacijo bronastih spomenikov v ratličnih okoljih in sistemi za zaščito" v Novem Sadu na konferenci 1st International Conference on Advanced Production and Processing:

ROPRET, P. Raman spetroscopy for characterisation of bronze objects in different environments and its protection systems. V: VIDOVIĆ, Senka (ur.). Book of abstracts, 1st International Conference on Advanced Production and Processing, 10th-11th October 2019, Novi Sad, Serbia. 2019, str. 132. [COBISS.SI-ID 514113067]

Bronasti spomeniki lahko kažejo različne vrste patin glede na okolje izpostavljenosti in/ali potencialnih umetnikov patinacij, ki jih je mogoče učinkovito določiti z Ramano spektroskopijo. Poleg tega je metoda koristna tudi za opredelitev zaščitnih sistemov, ki se uporabljajo za bron, da se prepreči nadaljnji razvoj korozije. Za študijo smo izbrali bronaste spomenike v obalnih in mestnih prometnih in neprometnih okoljih, katere smo okarakterizirali z Ramansko spektroskopijs, poleg tega smo naredili korelacije z rezultati na laboratorijskih vzorcih, ki vsebujejo umetno povzročeno patino. Preiskovali smo tudi izbrane zaviralce korozije, kot so benzotriazol (BTA), 2-mercaptobenzimidazole (MBI) and 4-metil-1-(p-tolil) imidazole (TMI). Ramanska preiskava na Marijinem stebru (se nahaja ob izredno prometni cesti v Ljubljani), Prešernovem spomeniku (se nahaja ob ne-prometni cesti v Ljubljani) in na Tartinijevem spomeniku (se nahaja na obali v Piranu) je pokazala, da imajo sulfati v kislem dežju v Ljubljani največji vpliv in da lokalno okolje vpliva na tvorbo različnih bakrovih sulfatov, medtem ko imajo v Piranu poleg sulfatov bistven vpliv tudi kloridi, zaradi bližine Jadranskega morja. V vseh primerih smo tudi določili C2S, kar nakazuje na rjavo umetnikovo namerno patinacijo brona, torej na rjavo barvo originalov. Ramanska študija inhibitorjev, ki se uporabljajo za bron in patiniran bron, je pokazala, da BTA in MBI tvorita kemijske vezi, medtem ko se TMI veže le fizikalno. To lahko vpliva na učinkovitost zaviranja korozije pri zaščiti zunaj izpostavljenih bronastih predmetov.

 Predavanje dr. Ane Slavec v okviru E-RIHS dneva:

A. Slavec. Vključevanje družboslovnih raziskav v dediščinsko znanost, informativni dogodek Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost - Slovenija, Ljubljana, 9. 12. 2019. [COBISS.SI-ID 1541819844]

V okviru predavanj informativnega dneva E-RIHS (Evropska raziskovalna infrastruktura za dediščinsko znanost) je Ana Slavec (InnoRenew CoE) predstavila rezultate fokusnih skupin Delovnega sklopa 5 projekta.  Cilj je bil razumeti dojemanje in vrednote različnih družbenih skupin glede kulturne dediščine in znanosti o dediščini. Opravljene so bile štiri fokusne skupine, med njimi dve v Ljubljani in dve v Kopru. Na obeh lokacijah je bila ena fokusna skupina s popotniki, ki so uporabniki pametnih telefonov, vendar ne uporabljajo geolokacijskih iger in eno s popotniki, ki so tudi uporabniki geolokacijskih iger. Udeleženci so bili izbrani na podlagi odgovorov na spletno anketo, ki je bila promovirana na družbenih medijih. V vseh štirih skupinah smo razpravljali o temah uporabe pametnih telefonov za fotografiranje na potovanjih, uporabo potovalnih aplikacij in njihovo zavedanje o kulturni dediščini. Vse fokusne skupine smo zabeležili in pripravili prepise.

 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE